Medium Duo Knjigovodstvo

USLUGE

PODUZEĆA, TVRTKE I DRUŠTVA

OBRTI I hammer chest press SAMOSTALNA ZANIMANJA

UDRUGE I KLUBOVI

ŠTO RADIMO?

Pokrivamo sva područja poslovanja.

 

Tijekom godina ostvarili smo niz uspješnih dugogodišnjih suradnji s poslovnim subjektima raznovrsnih djelatnosti kao što su udruge, trgovina – veleprodaja, trgovina – maloprodaja, ugostiteljstvo, usluge u graditeljstvu, najam nekretnina, najam opreme,usluge razvrstavanja otpada, grafičke usluge, proizvodnja, usluge promidžbe, informatičke usluge.

Računovodstvo i knjigovodstvo

Porezno savjetovanje

Vođenje seminara

Izrada elaborata za kredite

USLUGE

Knjigovodstvo za poduzeća, tvrtke i društva

 

Knjigovodstvo za dionička društva, društva s ograničenom odgovornošću, javna trgovačka društva

Poduzećima odnosno poslovnim subjektima nudimo: knjigovodstvene usluge, računovodstvene usluge, poslovno savjetovanje i izrada poreznih prijava, ostali analitički poslovi, podjela plaća. Ukoliko imate pitanja za nas slobodno nam se obratite. Ako pak tek otvarate firmu slobodno nam se obratite za pomoć.

Računovodstvo, knjigovodstvo, izvještaji

 • Izrađujemo računovodstvene politike i kontni plan prema specifičnim potrebama svakog klijenta
 • Vodimo financijsko knjigovodstvo: dnevnik i glavnu knjigu
 • Vodimo analitičke evidencije i druge pomoćne knjige dugotrajna imovina (osnovna sredstva) s obračunom amortizacije materijalno knjigovodstvo robno knjigovodstvo saldakonti kupaca saldakonti dobavljača blagajne knjige putnih naloga i dr. prema vašim specifičnim potrebama
 • Vodimo knjige ulaznih i izlaznih računa
 • Obračunavamo porez na dodanu vrijednost
 • Izrađujemo statističke izvještaje (tromjesječne, godišnje)
 • Izrađujemo godišnji obračun (bilanca, račun dobiti i gubitka, novčani tijekovi, bilješke)
 • Sastavljamo prijavu poreza na dobit s prilozima

Obračun plaća

 • Obračunavamo plaće i ispisujemo obračune
 • Ispisujemo naloge za plaćanje poreza, doprinosa i netto plaće
 • Izrađujemo propisane izvještaje:
 • R-Sm obrazac – Specifikacije po osiguranicima o obračunanim doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja
 • SPL obrazac – Statistički izvještaj o plaćama
 • TMP – Izvještaj o isplatama naknada materijalnih prava zaposlenika
 • ID obrazac – Izvješće o primicima od nesamostanog rada, (plaći i mirovini), porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja
 • Obrazac IP – Izvješće o plaći, mirovini, doprinosima, porezu i prirezu
 • Vodimo evidencije u vezi plaća: Obrazac DNR – Evidencija o dohotku od nesamostalnog rada
 • i sve ostalo u vezi plaća

Naknade po ugovorima o djelu i ugovorima o autorskim honorarima (honorari ili drugi dohodak)

 • Obračunavamo honorare i ispisujemo obračune
 • Ispisujemo naloga za plaćanje poreza, doprinosa i netto naknada
 • Izrađujemo R-Sm obrasce, IDD obrasce – Izvješće o drugom dohotku, obračunanom i uplaćenom porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja, ID-1 obrasce
 • Izvješće o isplaćenim primicima, dohotku, uplaćenim doprinosima, porezu na dohodak po odbitku i prirezu, Potvrde o isplaćenom primitku
 • Vodimo evidencije u vezi drugog dohotka

Interni izvještaji prema specifičnim potrebama klijenta

 • U dogovoru s klijentom izrađujemo izvještaje o rezultatima poslovanja s pokazateljima poslovanja

Savjetovanje u vezi računovodstva i knjigovodstva

 • Imate organizirano vlastito računovodstvo, a potrebni su Vam savjeti oko organizacije, knjiženja poslovnih promjena, izrade nekih obračuna, pomoći ćemo Vam konkretnim savjetom.

Sastavljanje knjigovodstvenih isprava

 • Naš je primarni zadatak evidentiranje (knjiženje) u poslovnim knjigama poslovnih događaja temeljem knjigovodstvenih isprava (ulazni, izlazni računi, kalkulacije, izvodi žiro računa, devizni izvodi, blagajnički dnevnici itd.) koje ste sami sastavili, ili ste ih primili od drugih.
 • Umjesto Vas, a na osnovu od Vas primljenih podataka i dokumentacije, izradit ćemo izlazne račune, ulazne kalkulacije, primke, izdatnice, radne naloge, voditi blagajnu (blagajnički dnevnik, uplatnice isplatnice), izraditi putne naloge s obračunom troškova, ili Vam savjetom pomoći kod njihovog sastavljanja.

Organizacija popisa (inventure) imovine i obveza

 • Sastav odluke o popisu i rješenja za članove komisija za popis
 • Izrada plana popisa
 • Organizacija fizičkog popisa na terenu
 • Izrada elaborata o popisu s prijedlogom načina knjiženja
 • Likvidacije popisom utvrđenih razlika (viškovi, manjkovi)

USLUGE

Knjigovodstvo za obrte i samostalna zanimanja

Knjigovodstvene usluge, porezne evidencije, porezno i poslovno savjetovanje, obračun plaća, te ostale knjigovodstvene usluge.

Vođenje poslovnih knjiga na temelju primljenih knjigovodstvenih isprava. Ustroj i vođenje temeljnih poslovnih knjiga sukladno zakonu o računovodstvu, te zakonu o porezu na dohodak.

Vođenje pomoćnih poslovnih knjiga i poreznih evidencija: knjiga blagajne, knjige URA i IRA, analitičko knjigovodstvo dugotrajne materijalne imovine, materijalno knjigovodstvo, salda-konti dobavljača i kupaca, robno knjigovodstvo, analitika plaća zaposlenih.

Obračun amortizacije i drugi obračuni i radnje za izradu financijskih izvještaja i izvještaja Državnom uredu za statistiku u propisanim rokovima.

Obračun plaće, troškova vezanih uz prijevoz, terenski dodatak, dnevnice i sl., te obračun autorskih ugovora, ugovora o djelu za vanjske suradnike i vođenje evidencija vezanih uz obradu primanja.

Za obrte i slobodna zanimanja vodimo:

 • knjigu primitaka i izdataka
 • knjigu prometa
 • popis dugotrajne imovine
 • evidenciju o tražbinama i obvezama

Sastavljamo godišnju poreznu prijavu poreza na dohodak. Za obveznike poreza na dodanu vrijednost vodimo:

 • knjigu ulaznih i knjigu izlaznih računa
 • sastavljamo prijavu poreza na dodanu vrijednost
 • Obračunavamo plaće, ispisujemo naloge za plaćanje poreza i doprinosa, netto plaća, izrađujemo i vodimo propisane izvještaje i evidencije u vezi plaća.

Obračunavamo naknade po ugovorima o djelu i autorske naknade, ispisujemo naloge za plaćanje poreza i doprinosa, netto naknada, izrađujemo i vodimo propisane izvještaje i evidencije u vezi ovih naknada.

USLUGE

Knjigovodstvo za udruge i organizacije

Knjigovodstveni servis će vam predložiti što ste obavezni (Zakonska obaveza), bez čega možete, što bi bilo dobro … 
Usluge koje knjigovodstveni servis pruža su:

 • Dnevnik (poslovne promjene slijedom vremenskog nastanka)
 • Glavna knjiga
  • Saldakonti dobavljača
  • Saldakonti kupaca
 • Pomoćne knjige
 • Evidencije osnovnih sredstava (ustroj, sistematizacija, vođenje, obrada, izvještavanje)
  • Dugotrajne nefinancijske imovine
  • Kratkotrajne nefinancijske imovine
  • Obračun amortizacije
 • Evidenciju danih i primljenih jamstava i garancija
 • Evidenciju putnih naloga i korištenja službenih vozila
 • Knjigu izlaznih računa (ustroj, sistematizacija, vođenje, obrada, izvještavanje)
 • Knjigu ulaznih računa (ustroj, sistematizacija, vođenje, obrada, izvještavanje)
 • Ostale pomoćne evidencije prema posebnim propisima i svojim potrebama
 • Vođenje i kontiranje izvoda žiro računa
 • Blagajničko poslovanje (ustroj, sistematizacija, vođenje, obrada, izvještavanje)
 • Obračun PDV-a (obrada, izvještavanje, elektronski predaja PU)
 • Obračun plaće i ispis obračunskih lista i virmana
  • JOPPD obrazac – Ispisujemo naloge za plaćanje poreza, doprinosa i neto plaće ili šaljemo na e-mail
  • Izrađujemo propisane izvještaje:
   • Obrazac IP – Izvješće o plaći, mirovini, doprinosima, porezu i prirezu
   • ostalo po potrebi
 • Obračuni ugovora o djelu,
 • Obračuni autorskih ugovora i dr.
 • Obračun vanjskih suradnika poslovno savjetovanje
 • Završni račun i prijava poreza na dobit
 • Izrada statističkih tromjesečnih izvještaja i predaja u FINU (bilanca, račun dobiti i gubitka, novčani tijekovi, bilješke)
 • Izrada statističkih godišnjih izvještaja i predaja u FINU (bilanca, račun dobiti i gubitka, novčani tijekovi, bilješke)
 • Interni izvještaji prema specifičnim potrebama klijenta
 • U dogovoru s klijentom izrađujemo izvještaje o rezultatima poslovanja s pokazateljima poslovanja
 • Ostali obračuni i obrasci koje zakon propisuje

  Imate pitanja? Kontaktirajte nas.

  Medium Duo Knjigovodstvo

  info@medium-duo.hr

  Ulica Josipa Stadlera 76, Zagreb

  PONEDJELJAK-PETAK 8-16h

  Zatražite besplatnu ponudu i savjetovanje oko cijene usluga

  Obveznik PDV-a

  Robno knjigovodstvo

  Dugotrajna imovina

  Poslovanje gotovinom

  Fiskalna blagajna

  Izvještaj o loko vožnji